Първи клас

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
  НА ПЪРВИ КЛАС

 УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

Мария Добрева

Неделка Гойчилова

Цветелина Чардакова

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/201ГОДИНА

І. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

            В СОУ ”Нешо Бончев” могат да подават документи за първи клас родителите на деца, навършващи 7 години през 201година. В първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка на родителите или настойниците им, позволява това. За родените преди 2009 година, родителят трябва да представи съответния документ за отлагане.

 ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • молба /заявление/ от родител /настойник/;
 • удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/;
 • копие от акт за раждане на детето;
 • декларация относно желанието на родителя за целодневно обучение;
 • декларация относно желанието за изучаване на ЗИП;
 • документ, удостоверяващ ползването на предимство, съобразно критериите за подбор и прием в първи клас.
 • медицински документи – протокол от ЛКК, ТЕЛК, ако детето е със СОП или е отложено за обучение;

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

IIІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 1. Предварително заявено желание за обучаване в училището;
 2. Деца на учители и служители в училището.
 3. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището;
 4. Деца, живеещи извън Панагюрище, които са предпочели СОУ „Нешо Бончев”  като средищно училище.
 5. Деца, разпределени по споразумение от Съвета на директорите.

 

Забележка: След запълване на паралелките с предпочитания за учител, учениците се записват по следващи желания или служебно, ако не е записано предпочитание.

IV. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА ПО ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017г., ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПС ОТ28.01.2016г.  

График прием 2016

Дейност

Срок

Отговорник

Среща с родителите на бъдещите първокласници

19.04.2016

Г. Дюлгярова, Учителите на І класове

Приемане на документи за записване в І клас

15.04-30.05.2016

Комисия по приема

Обявяване на списъците  с  класираните първокласници

03.06.2016

Учителите на І класове

Записване на класираните ученици

06 и.07.06.2016

Комисия по приема

Лятно училище за бъдещите първокласници

8-10.06.2015

Учителите на І клас