УЧИТЕЛИТЕ СЕ УЧАТ

01.11.2013 15:56

              https://allday.mon.bg/  

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

„Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на  учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

От 11 до 13 октомври трима възпитатели от нашето училище – Виолета Авелова, Мариана Узунова и Марин Кушлов, взеха участие в тридневно обучение в гр. Пазарджик по проект за целодневната организация на учебния процес. Обучението се осъществява от обединение “Средищни училища” и е първият етап от предвидените три. Глобалната тема на обучението е „Организиране и прилагане на новия модел на целодневна организация на учебния процес”. Учители, възпитатели и директори на училища от областта бяха запознати с новата рамкова програма на целодневното обучение, със съвременните педагогически принципи на интерактивното учене – намаляване на информиращите функции на ученето, повишаване формиращите функции на ученето, развиване на отношения /ценностна ориентация и нагласа, толерантност, лична отговорност, адекватна самооценка/. Интерактивните методи за формиране на преносими учебни и социални умения бяха проиграни като тренинги и дискусии.

Всички участници споделиха добри педагогически практики и се очаква те да станат основна част на  втория етап на обучението.

*****************************************************

 https://uchitel.mon.bg/

Проект BG051PO001-3.1.03-0001

Квалификация на педагогическите специалисти

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Специализирано обучение на изявени педагогически специалисти стартира на 30 септември в град Пазарджик. Целта е насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие чрез осигуряване на информираност и достъп до съвременна педагогическа литература в сферата на професионалния им интерес и възможност за публикация в специализирано издание.

От  нашето училище  през месец октомври  в обучението се включиха учителите Юлия Богоева, Иван Иванов и Мария Бензарова. Нашите представители бяха обучавани от преподаватели на СУ "Св. Климент Охридски", ПУ "П. Хилендарски", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", ШУ "Епископ Константин Преславски", ЮЗУ и др. Всеки от участниците получи достъп до съвременна педагогическа литература и имаше възможност да разработи собствена педагогическа практика. Обученията се водеха с интерактивна дъска.

Организатор на курса е консорциум "РААБЕ България – Меркурий 97" – определен от Министерството на образованието и науката. Обучението е поредната дейност от проект "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕСФ на ЕС.

*****************************************************

Началните учители от нашето училище Недялка Гойчилова и Мария Раленекова участваха в обучение по международния проект „Устойчиво развитие в ранноучилищното образование”, което се преведе от 11 до 13 октомври в град Кюстендил. Водещ на курса беше Иглика Ангелова, представител на Център за творческо обучение – гр. София. В обучението бяха включени петнадесет учители от страната и един от Република Македония. Участниците имаха удоволствието да работят в добре оборудвана зала, снабдена с интерактивни дъски, таблети, помощни материали. Бяха представени теоретични и практически инструменти (иновативна методология, ИКТ, добри практики) за обучението по устойчиво развитие. Учителите бяха поставени в ситуацията на обучаващи и направиха първите си опити в реализиране на дейности по проекта чрез изнасяне на уроци с ученици от училище в град Кюстендил. Представителите на СОУ “Нешо Бончев”се включиха в разработка на тематично занятие „Земята – природни ресурси”, което се проведе с непознат състав ученици от ІV клас. Беше осъществена основната цел на обучението - да насърчи участниците да използват базата данни на проекта и да поддържат връзка един с друг чрез платформата за сътрудничество.

Проектът  „Устойчиво развитие в ранноучилищното образование” включва партньори от България, Турция, Румъния и Италия. Целта му е да развие методология и занятия, подкрепящи преподаването на ключови компетентности и знания за устойчиво развитие в ранноучилищното образование. Задачата, която си поставят партньорите, е да формират широки мрежи от институции, които да обменят добри практики и да развият нови инициативи в духа на приоритетите на проекта.