Проекти

Бюлетин  „Училището като център в общността“

 

 

 

 

 

 

  http://allday.mon.bg/  

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

„Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на  учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

    http://uchitel.mon.bg/

Проект BG051PO001-3.1.03-0001

Квалификация на педагогическите специалисти

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз